Site-ul oficial Soroca

Concurs pentru ocuparea funcţiei vacante (director al BM „ M. Sadoveanu”).

2020-05-28 00:00:00

Primăria mun. Soroca anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante  (director al BM „ M. Sadoveanu”).

          

         Condiţiile de participare la concurs:

Dreptul de a participa la concurs îl au persoanele care îndeplinesc următoarele condiții;

– deţine cetăţenia Republicii Moldova; 

- studii superioare de specialitate în domeniul biblioteconomie și al științelor informării sau studii superioare de licență în alte domenii. Categoria de calificare constituie un avantaj;

- capacitatea de a aplica, transfera și combina cunoștințe și deprinderi de muncă;

- experiența de muncă în funcții de conducere de cel puțin doi ani

- posedă limba de stat şi cunoașterea cel puțin a unei limbi străine de circulație internațională, la nivel scris și vorbit.

- este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției;

- nu au antecedente penale, nu a fost concediat în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit. l), m) și n) din Codul Muncii.

- posedarea cunoștințelor de operare la calculator ( Word, Excel, PowerPoint, Internet);

 

Actele ce urmează a fi prezentate:

- formularul de participare la concurs al cărui model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;

- copia actului de identitate;

- copiile actelor de studii, ale actelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională sau specializare;

- copia carnetului de muncă;

- certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical.

- cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

-acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, conform anexei nr.4;

- planul managerial de dezvoltare al BM „ M. Sadoveanu” pentru 3 ani;

 

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar, certificate “corespunde cu originalul” sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfăşurării probei scrise a concursului. În caz de neprezentarea a actelor neecesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

        

Dosarele de participare  la concurs întocmite conform Ordinului Ministerului Educației Culturii și Cercetării al RM nr. 748/2019 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la angajarea prin concurs a personalului din bibliotecile publice, precum și criteriile minime de selectare  a personalului din biblioteci, se primesc la sediul Primăriei mun. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5, (et.4, bir.419),telefon 067493318 și e-mail: msoroca@mtc.md .

 

Termenul-limită de depunere a dosarelor începînd cu 28.05.2020 pînă la 16.06.2020 inclusiv.

 

Bibliografia concursului:

Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994. Monitorul Oficial al RM nr. 1 din 18.08.1994.

Legea 436/2006 privind administraţia publică locală

Legea nr.100/2017cu privire la actele normative

Codul administrativ nr.116/2018

Legea 133 /2016 privind declararea averii și a intereselor personale

 Legea privind accesul la informaţie nr. 982-XIV din 11.05.2000, Monitorul Oficial al RM nr. 88-90/664.

Codul Muncii al RM, 2003

Hotărîrea Guvernului RM nr. 270 „Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”.

 

  1. Acte legislative şi normative în domeniul de activitate a bibliotecilor:

- Codul Educaţiei nr. 152 din 17.08.2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24.10.2014.

- Legea nr.160/2017 cu privire la biblioteci

- Ordinul nr. 02 din 13.01.2016 pentru aprobarea Regulamentul privind activitatea metodologică în cadrul sistemului naţional de biblioteci, aprobat de către Ministerul Culturii

-  Ordinul nr.186 din 26.02.2019 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecii.