Официальный сайт примарии Сорока

Примэрия города Сороки

REGULAMENT
DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A PRIMĂRIEI ORAŞULUI SOROCA

În temeiul art. 40 (1) al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Consiliul orăşenesc Soroca aprobă prezentul Regulament de organizare şi funcţionare a Primăriei oraşului Soroca.

I. DISPOZIŢII GENERALE
1. Primăria oraşului Soroca se organizează şi funcţionează potrivit Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 şi prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.
2. Primăria oraşului Soroca este o instituţie publică cu activitate permanentă, care duce la îndeplinirea deciziilor Consiliului orăşenesc şi soluţionează problemele curente ale cetăţenilor oraşului. În activitatea sa Primăria se conduce de Constituţia Republicii Moldova, Legea privind administraţia publică locală, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova, Hotărîrile Guvernului, legile Parlamentului Republicii Moldova.
3. Activitatea Primăriei se bazează pe examinarea constructivă şi soluţionarea colegială a problemelor, luîndu-se în consideraţie opinia publică, pe responsabilitatea personală a funcţionarilor Primăriei pentru elaborarea, adoptarea şi realizarea deciziilor Consiliului, dispoziţiilor primarului.
4. Prezentul Regulament stabileşte procedura de desfăşurare a activităţii instituţiei şi atribuţiile personalului de specialitate şi administrativ a Primăriei.
5. Primarul, viceprimarii, secretarul Consiliului împreună cu personalul Primăriei asigură conducerea operativă a problemelor oraşului; gestionează şi răspund de treburile publice, în interesul cetăţenilor oraşului.
6. Structura organizatorică a Primăriei, precum şi numărul de posturi sunt cele prevăzute în organigrama aprobată prin decizia Consiliului orăşenesc, care face parte integrantă din prezentul Regulament.
7. Primăria oraşului dispune de un sediu, de patrimoniu propriu şi de mijloace materiale şi financiare necesare funcţionării în condiţii de eficienţă.
8. Sediul Primăriei se află în or. Soroca, str. Ştefan cel Mare, 5.
9. Finanţarea Primăriei oraşului se asigură din bugetul local, din impozitele şi taxele locale instituite potrivit legii şi alte venituri proprii.
10. Patrimoniul propriu al Primăriei oraşului este format din bunuri mobile şi imobile, evidenţiate distinct în evidenţa contabilă şi în evidenţele de carte funciară.
11. Bunurile care sunt în domeniul public al oraşului: străzile, aleile, parcările, parcurile, pădurile şi fondul forestier, podurile, cimitirele oraşului, drumurile. Totodată din domeniul public al oraşului fac parte: imobilele aparţinînd primăriei, sediile acesteia, baza de producţie, fondul locativ, şcolile, grădiniţele de copii, etc.

 

II. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A PERSONALULUI PRIMĂRIEI


Componenţa personalului primăriei este următoarea:
viceprimari - 2
secretarul c/o - 1
jurist - 1
specialişti pentru relaţii cu publicul - 3
specialist pentru reglementarea proprietăţii funciare - 1
arhitect - 1
specialişti în construcţii, gospodărie comunală, spaţiu locativ – 2
contabil-şef - 1
contabil-şef-adjunct - 1
specialist pentru planificare - 1
specialist în problemele recrutării şi încorporării - 1
specialist în problemele tineretului şi sportului - 1
specialişti pentru perceperi fiscale - 5
secretar-dactilograf - 2
conducător-auto - 1
intendent - 0,5
îngrijitoare de încăpere - 1.III. ATRIBUŢIILE PRIMARULUI, VICEPRIMARILOR ŞI SECRETARULUI CONSILIULUI ORĂŞENESC SOROCA

Primarul îşi exercită atribuţiile
în baza art. 29 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 şi are următoarele atribuţii:


- asigură executarea deciziilor consiliului local;
- propune, în condiţiile legii, organigrama şi statele primăriei, schema de salarizare a personalului acesteia şi le supune aprobării consiliului local;
- numeşte, stabileşte atribuţiile şi eliberează din funcţie de subdiviziuni, de servicii, de întreprinderi municipale din subordine, personalul primăriei, conduce şi controlează activitatea acestora, contribuie la formarea şi reciclarea profesională;
- stabileşte atribuţiile viceprimarului (viceprimarilor);
- asigură elaborarea proiectului de buget local al unităţii administrativ-teritoriale pe următorul an bugetar şi a contului de încheiere a exerciţiului bugetar şi le prezintă spre aprobare consiliului local;
- exercită funcţia de ordonator principal de credite al oraşului; verifică, din oficiu sau la cerere, încasarea şi cheltuirea mijloacelor de la bugetul local şi informează consiliul local despre situaţia existentă;
- răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor domeniului public şi celui privat ale oraşului, în limitele competenţei sale;
- exercită, în condiţiile legii, supravegherea activităţilor din tîrguri, pieţe, oboare, parcuri, spaţii verzi, locuri de distracţie şi agrement şi ia măsuri operative pentru buna lor funcţionare;
- propune consiliului local schema de organizare şi condiţiile de prestare a serviciilor publice de gospodărie comunală, ia măsuri pentru buna funcţionare a serviciilor respective de gospodărie comunală;
- conduce, coordonează şi controlează activitatea serviciilor publice locale, asigură funcţionarea serviciului stare civilă, a autorităţii tutelare, contribuie la realizarea măsurilor de asistenţă socială şi ajutor social;
- eliberează autorizaţiile şi licenţele prevăzute de lege;
- asigură securitatea traficului rutier şi pietonal prin organizarea circulaţiei transportului, prin întreţinerea drumurilor, podurilor şi instalarea semnelor rutiere în raza teritoriului administrat;
- asigură repartizarea fondului locativ şi controlul asupra întreţinerii şi gestionării acestuia în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
- reprezintă colectivitatea locală în relaţiile cu alte autorităţi publice, persoane fizice sau juridice din ţară sau din străinătate, precum şi în instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii; semnează actele şi contractele încheiate în numele colectivităţii locale, cu excepţiile prevăzute de lege;
- prezintă consiliului local, anual şi ori de cître ori este necesar, rapoate cu privire la situaţia social-economică a oraşului;
- înregistrează asociaţiile obşteşti care intenţionează să activeze în unitatea administrativ-teritorială respectivă;
- exercită, în numele consiliului loca, funcţiile de autoritate tutelară, supraveghează activitatea tutorilor şi a curatorilor;
- coordonează activitatea de asistenţă socială privind copiii, persoanele în etate, invalizii, familiile cu mulţi copii, alte categorii de persoane socialmente vulnerabile, sprijină activitatea asociaţiilor obşteşti de utilitate publică din teritoriul oraşului;
- asigură elaborarea planului general de urbanism şi a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului şi le prezintă spre aprobare consiliului local, în condiţiile legii;
- constată încălcările legislaţiei în vigoare comise de persoane fizice şi juridice în teritoriul administrat, ia măsuri pentru înlăturarea sau curmarea acestora şi, după caz, sesizează organele de drept, acestea fiind obligate să reacţioneze cu promptitudine, în condiţiile legii, la solicitările primarului;
- ia măsuri de interzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau altor manifestări publice care contravin ordinii de drept sau bunelor moravuri, care atentează la ordinea şi liniştea publică;
- propune consiliului local consultarea populaţiei prin referendum în probleme locale de interes deosebit, ia măsuri pentru organizarea acestor consultări;
- stabileşte locul desfăşurării întrunirilor publice şi condiţiile ce ţin de securitatea şi igiena generală a habitatului uman;
- ia, în comun cu autorităţile centrale de specialitate şi cu serviciile publice desconcentrate ale acestora, măsuri de prevenire şi diminuare a consecinţelor calamităţilor naturale, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor, epifitotiilor şi epizootiilor şi, în acest scop, dispune, cu titlu executoriu, mobilizarea, după caz, a agenţilor economici şi instituţiilor publice din localitate;
- sprijină colaborarea cu localităţi din alte ţări, contribuie la extinderea cooperării şi a legăturilor directe cu acestea;
Primarul, în calitatea sa de autoritate publică locală executivă, exercită şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare sau încredinţate de consiliul local.

 


Viceprimarul pentru probleme de buget, finanţe, economie:


- organizează şi participă la elaborarea proiectului bugetului Primăriei şi îl prezintă spre aprobare Consiliului orăşenesc;
- înaintează propuneri în condiţiile legii pentru stabilirea impozitelor şi taxelor locale şi efectuează modificări în regulamentul cu privire la stabilirea taxelor locale;
- analizează şi prezintă trimestrial şi anual spre examinare comisiei şi Consiliului orăşenesc informaţia privitor la:
a) mersul acumulării veniturilor, inclusiv a impozitelor şi taxelor locale;
b) mersul executării părţii de cheltuieli (inclusiv la necesitate pe fiecare instituţie bugetară finanţată din bugetul orăşenesc);
- înaintează propuneri (inclusiv la solicitarea ordonatorilor de credite):
a) pentru modificări în buget în dependenţă de executarea lui şi necesitatea de efectuare a cheltuielilor neprevăzute iniţial;
b) pentru alocare a surselor din fondul de rezervă;
- solicită informaţia de la direcţia statistică privitor la starea de producţie a agenţilor economici din oraş ţi o prezintă Consiliului orăşenesc anual;
- coordonează întrebările privitor la funcţionarea tîrgurilor, pieţelor şi înaintează propuneri de rezolvare a problemelor apărute, la comisie;
- studiază situaţia privind executarea reţelei instituţiilor preşcolare, precum şi propunerile şefelor de grădiniţe privind deschiderea sau închiderea grupelor şi înaintează propuneri la Consiliul orăşenesc;
- coordonează şi dirijează activitatea economistului, contabilului-şef, perceptorilor fiscali;
- elaborează proiecte de decizii ale C/o şi dispoziţii ce ţin de domeniul încredinţat;
- participă la şedinţele Consiliului orăşenesc şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia;
- acordă audienţe cetăţenilor în probleme a căror rezolvare este de competenţa specialiştilor subordonaţi;
- semnează referate, rapoarte, informări privind activitatea serviciilor pe care le conduce;
- coordonează activitatea de elaborare a programelor, strategiilor, pronosticurilor, proiectelor de dezvoltare social-economică a oraşului;
- asigură legalitatea procedurii achiziţiilor publice şi de atribuire a contractelor ce rezultă din acestea.
În calitate de autoritate executivă viceprimarul pentru problemele economie, buget şi finanţe răspunde pentru activitatea sa în faţa Consiliului orăşenesc şi a primarului oraşului, potrivit legii.

 

Viceprimarul pentru problemele construcţii, urbanism,
gospodăria comunală


Viceprimarul pentru problemele construcţii, urbanism, gospodărie comunală îndeplineşte următoarele atribuţii:
- asigură şi este responsabil de elaborarea Regulamentului de urbanism şi aplicarea prevederilor din planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului şi măsurilor stabilite de primărie cu privire la protecţia mediului, potrivit legislaţiei în vigoare;
- iniţiază, asigură şi urmăreşte cooperarea cu diferite organisme şi organizaţii internaţionale pentru realizarea proiectelor legate de protecţia mediului;
- urmăreşte, verifică şi răspunde de modul de îndeplinire a competenţelor ce revin Primăriei, în efectuarea autorizată a transportului public de persoane pe raza oraşului;
- participă la şedinţele Consiliului orăşenesc şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia;
- elaborează proiecte de decizii ale C/o şi dispoziţii în domeniu său de competenţă;
- asigură şi răspunde de exercitarea controlului privind executarea şi realizarea construcţiilor în baza autorizaţiilor de construire eliberate;
- asigură şi răspunde de întocmirea programului de reparaţii la imobilele aflate în administrarea primăriei şi fundamentarea cheltuielilor necesare pentru lucrările de reparaţii capitale şi de întreţinere;
- răspunde de întocmirea propunerilor de atribuire în proprietate a terenurilor, potrivit legii, sau a altor dispoziţii legale;
- asigură ordinea şi liniştea publică prin intermediul colaboratorilor poliţiei, al gărzilor populare, al serviciilor de pompieri şi protecţiei civile, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii;
- asigură, împreună cu organele specializate ale statului măsurile pentru prevenirea şi limitarea urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, inundaţiilor, epidemiilor, epizootiilor, precum şi ca urmare a instituirii stării de necesitate sau de urgenţă, în acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economice şi instituţiile publice din oraş, care sunt obligate să execute măsurile stabilite;
- acordă audienţă cetăţenilor în probleme a căror rezolvare este de competenţa secţiilor coordonate şi asigură în termenii stabiliţi de legislaţia examinarea petiţiilor şi reclamaţiilor în problemele ce ţin de activitatea serviciilor comunale, de construcţie, drumuri şi arhitectură;
- îndrumează şi controlează activitatea ÎM „DAC”, DGLC”, serviciul de amenajare.

 

Secretarul Consiliului orăşenesc îşi exercită atribuţiile
în baza art. 39 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 şi are următoarele atribuţii:


- asigură înştiinţarea convocării consiliului local;
- participă la şedinţele consiliului local;
- avizează proiectele de decizii ale consiliului local şi contrasemnează deciziile;
- asigură buna funcţionare a primăriei;
- asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
- pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii în consiliul local;
- comunică şi remite, în termen de 5 zile, dacă legea nu prevede altfel, autorităţilor şi persoanelor interesate actele emise de consiliul local sau de primar;
- asigură aducerea la cunoştinţă publică a deciziilor consiliului local şi a dispoziţiilor normative ale primarului;
- păstrează şi aplică, după caz, sigiliul;
- acordă ajutor consilierilor şi comisiilor consiliului local;
- administrează sediul primăriei şi bunurile ei;
- înregistrează contractele de locaţiune sau, după caz, contractele de arendă a bunurilor imobile pe un termen mai mic de 3 ani.
Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege sau încredinţate de către consiliul local ori de către primar.

 

IV. PRIMĂRIA CA STRUCTURĂ FUNCŢIONALĂ, ARE URMĂTOARELE ATRIBUŢII:


- întocmeşte proiectele de decizii ale consiliului local şi proiectele de dispoziţii ale primarului;
- aduce la cunoştinţă publică deciziile consiliului şi dispoziţiile normative ale primarului;
- colectează şi prezintă primarului informaţii pentru raportul anual privind starea economică şi socială a oraşului;
- prezintă primarului, în comun cu serviciile publice, informaţii despre funcţionarea acestor servicii, precum şi a întreprinderilor orăşeneşti create de consiliul orăşenesc;
- supraveghează executarea măsurilor dispuse de primar atît în cadrul primăriei, cît şi în teritoriu;
- contribuie la elaborarea proiectului de buget pentru următorul an bugetar şi a proiectelor de modificare a bugetului, care urmează să fie prezentate de primar spre examinare consiliului orăşenesc;
- asigură executarea bugetului orăşenesc, în conformitate cu deciziile consiliului orăşenesc şi respectarea prevederilor legale;
- întocmeşte contul de încheiere a exerciţiului bugetar al oraşului;
- asistă secretarul consiliului orăşenesc în îndeplinirea atribuţiilor lui conform legii.
Numirea, angajarea, promovarea, sancţionarea şi eliberarea din funcţie a personalului primăriei, drepturile şi obligaţiile se exercită în baza Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006, Lega serviciului public nr. 443-XIII din 04.05.1995 (modificată), Codul Muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003.
În conformitate cu statele de personal, aprobate prin decizia consiliului orăşenesc angajaţii primăriei exercită următoarele funcţii:

 

Juristul


Juristul este subordonat direct primarului oraşului şi are următoarele atribuţii:
- elaborează documentaţii privind aplicarea şi executarea legilor necesare în realizarea competenţelor primarului oraşului;
- participă la procesul de elaborare, redactare a proiectelor de decizii ale consiliului orăşenesc, dispoziţiilor primarului, pe care le avizează pentru legalitate;
- verifică şi acordă viză de legalitate pentru toate actele administrative, contractele economice, civile;
- reprezintă consiliul orăşenesc şi primăria în instanţele de judecată, în litigiile privind legalitatea deciziilor adoptate şi în cele care rezultă din rapoartele cu alte autorităţi publice; ţine evidenţa operativă a tuturor cazurilor în curs de judecată;
- ia măsuri pentru punerea în aplicare a hotărîrilor judecătoreşti;
- urmăreşte apariţia actelor normative din care rezultă sarcini pentru personalul primăriei şi face propuneri în consecinţă; informează primarul, viceprimarii, secretarul C/o cu privire la aceasta;
- participă la negocierea divergenţelor contractuale în care este implicată primăria oraşului;
- îndeplineşte şi alte însărcinări date de primar.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Specialişti pentru relaţii cu publicul - 3

 

1) - asigură preluarea, înregistrarea şi repartizarea zilnică pe servicii şi funcţionari a cererilor, scrisorilor, petiţiilor, sesizărilor cetăţenilor precum şi a actelor şi documentelor transmise de organele centrale şi locale ale administraţiei publice, de instituţii şi agenţi economici, conduce evidenţa informalizată a acestora;
- asigură descărcarea din evidenţă a actelor şi documentelor rezolvate şi prezintă lunar conducerii Primăriei stadiul soluţionării acestora;
- conduce registrul de evidenţă şi numerotare a deciziilor Consiliului orăşenesc şi registrul de evidenţă a dispoziţiilor emise de către primar;
- întocmeşte Nomenclatorul dosarelor Primăriei, asigură întocmirea dosarelor conform nomenclatorului, în toate subdiviziunile Primăriei;
- pregăteşte documentele spre păstrare şi pentru predare la arhiva de stat;
- poartă răspundere personală de păstrarea documentelor la Primărie;
- întocmeşte datele statistice privind numărul de posturi din Primăria oraşului şi structura acestuia;
- organizează şi asigură primirea în audienţă a cetăţenilor realizînd lucrările de secretariat pentru audienţe şi conduce evidenţa cererilor, solicitărilor, plîngerilor, propunerilor făcute de cetăţeni în timpul audienţelor şi urmăreşte soluţionarea acestora de către servicii în cazul în care nu pot fi rezolvate pe loc, precum şi transmiterea răspunsurilor către cetăţeni;
- realizează schimbul de informaţii şi experienţă cu alte primării din raion, republică şi de peste hotare pentru a adopta şi eficientiza relaţia cu cetăţenii;
- monitorizează presa centrală şi locală şi aduce la cunoştinţa conducerii primăriei şi şefilor serviciilor articole de interes ce vizează oraşul, Primăria şi Consiliul orăşenesc;
- primeşte publicaţiile din străinătate şi face propuneri de repartizare a acestora pe servicii, în funcţie de conţinutul informaţiilor şi asigură traducerea celor care rămîn la dispoziţia serviciilor;
- asigură evidenţa întrebărilor şi interpelărilor adresate Primăriei în şedinţele Consiliului, le transmite serviciilor de specialitate şi comunică în termen răspunsurile consilierilor;
- primeşte corespondenţa din străinătate, asigură traducerea acesteia şi transmiterea răspunsurilor.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

2) - asigură întreţinerea şi actualizarea datelor privind oraşul difuzate prin reţeaua INTERNET şi în pagina WEB;
- îndeplineşte funcţia de secretar a comisiei administrative;
- asigură informarea cetăţenilor cu privire la desfăşurarea alegerilor electorale locale şi generale;
- pune la dispoziţia cetăţenilor documentele necesare (formulare tip şi fişe de informaţii);
- informează cetăţenii cu privire la serviciile oferite de primăria oraşului;
- asigură conducerea şi actualizarea evidenţelor organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale din străinătate, în baza datelor furnizate de serviciile primăriei şi a altor instituţii sau organisme cu atribuţii în acest domeniu;
- iniţiază şi face propuneri pentru proiecte finanţate de instituţiile donatoare;
- colaborează şi ţine legătură cu organizaţiile neguvernamentale înfiinţate în oraş;
- coordonează desfăşurarea întrunirilor legitime în oraş.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

3) - organizează publicarea materialelor specialiştilor primăriei care prezintă interes pentru locuitorii oraşului;
- îndrumă cetăţenii, reprezentanţii instituţiilor publice şi agenţilor economici să se adreseze în funcţie de competenţele altor instituţii locale sau centrale după caz;
- asigură organizarea conferinţelor de presă ale primarului şi consiliului orăşenesc pe baza materialelor puse la dispoziţie de serviciile primăriei;
- asigură relaţia cu mass-media;
- realizează materialele şi lucrările necesare primăriei cu prilejul sărbătoririi unor evenimente naţionale şi locale (anunţuri, invitaţii, felicitări, filmări, etc.) precum şi protocolul acestora;
- asigură traducerea documentelor din şi în limbi străine şi le pune la dispoziţia serviciilor;
- asigură protocolul pentru delegaţii din ţară şi străinătate, întocmeşte şi asigură realizarea programului pentru primiri şi vizite ale acestora, cazare, masa, cadouri, în colaborare cu contabilitatea;
- studiază opiniile cetăţenilor oraşului;
- asigură oglindirea în presa locală şi republicană activitatea Consiliului orăşenesc şi Primăriei oraşului.
- asigură convocarea consilierilor la şedinţele ordinare şi extraordinare ale Consiliului şi la şedinţele de lucru ale comisiilor de specialitate.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Specialistul în problemele tineretului şi sportului


- avizează cererile de înscriere în registrul sportiv al asociaţiilor şi cluburilor sportive şi ia la evidenţă asociaţiile sportive locale;
- susţine federaţiile sportive în organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sportive atît locale cît şi naţionale;
- colaborează cu instituţiile şcolare pentru acordarea ajutorului în organizarea şi dezvoltarea sportului şcolar;
- contribuie la organizarea în comun cu asociaţiile, cluburile, federaţiile de specialitate şi agenţii economici prin intermediul mass-media, propagarea pe scară largă a culturii fizice şi sportului în rîndul populaţiei;
- elaborează planurile de activitate, regulamentele pentru desfăşurarea manifestărilor sportive de masă în oraş;
- elaborează şi realizează programele de activitate în conformitate cu necesităţile şi interesele tinerilor sportivi;
- conlucrează cu organizaţiile de tineret şi instituţiile de învăţămînt din oraş cu alte organe şi instituţii în scopul propagării sportului;
- realizează programele de dezvoltare a sportului prin organizarea diverselor activităţi sportive;
- asigură buna funcţionare a gărzilor populare din oraş.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Specialistul în problemele de tineret, recrutare şi încorporare


- dirijează activitatea instituţiilor de cultură din teritoriu, ajustează reţeaua lor în necesităţile culturale ale populaţiei şi potenţialul economic al primăriei;
- elaborează şi realizează programele de activitate în conformitate cu necesităţile şi interesele tinerilor;
- susţine crearea şi dezvoltarea asociaţiilor de tineret în teritoriu, asigură condiţiile de activitate, contribuind la încadrarea activă a tinerilor în viaţa economică, socială, politică şi spirituală a oraşului;
- stabileşte căile de subvenţionare, pe bază de concurs, a programelor asociaţiilor de tineret din teritoriu;
- conlucrează cu organizaţiile de tineret şi instituţiile de învăţămînt din oraş cu alte organe şi instituţii, a căror activitate vizează tineretul şi familiile tinere;
- conlucrează cu Oficiul Forţei de Muncă în vederea angajării tineretului din oraş în cîmpul muncii;
- duce evidenţa militară a rezerviştilor ;
- asigură evidenţa recruţilor şi încorporarea în rîndurile Armatei Naţionale;
- asigură înştiinţarea şi alarmarea în mod oportun a populaţiei despre pericolul atacurilor aeriene şi producerea unor dezastre;
- asigură capacitatea de intervenţie a formaţiunilor de protecţie civilă şi a subunităţilor de serviciu în cazul situaţiilor de urgenţă.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Arhitectul


- asigură realizarea politicii statului privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, ridicarea nivelului urbanistic al localităţii, ameliorarea aspectului lor plastic arhitectural şi estetic;
- efectuează controlul asupra elaborării, avizării planurilor urbanistice centrale ale localităţii şi a altor documentaţii de urbanism;
- elaborează decizii ale organelor administraţiei publice cu privire la utilizarea terenurilor în conformitate cu prescripţiile urbanistice;
- examinează şi controlează documentaţia de proiect pentru toate tipurile de construcţii, formelor arhitecturale de proporţii mici de reclamă, iluminare exterioară, soluţii coloristice pentru clădiri şi construcţii, de creare a spaţiilor verzi şi a altor elemente ce definesc aspectul exterior al construcţiei urbane;
- întocmeşte planurile de amenajare urbanistică a oraşului.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Specialistul în probleme de reglementare a
proprietăţii funciare


- dirijează procesul de reglementare a regimului proprietăţii funciar;
- efectuează controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor;
- elaborează şi coordonează scheme privind delimitarea terenurilor în proprietate, posesiune şi folosinţă;
- examinează şi aprobă scheme, proiecte şi alte documente referitoare la organizarea teritoriului;
- exercită controlul asupra folosirii raţionale a terenurilor de către toţi deţinătorii de tipul de proprietate şi forma de organizare a producţiei;
- ţine evidenţa contractelor de arendare a terenurilor agricole încheiate în baza legii;
- întocmeşte documentele necesare în vederea acţionării în instanţă a persoanelor fizice şi juridice care execută lucrări de construcţii fără autorizaţii de construire pe terenurile proprietate a acestora sau cu nerespectarea acestora;
- întocmeşte documentaţiile tehnico-economice pentru amenajarea unor noi locuri de parcare în oraş:
- întocmeşte cadastrul general pentru oraş conform legislaţiei în vigoare;
- asigură evidenţa posesorilor de terenuri din intravilan;
- realizează măsurătorii topografice şi întocmeşte planuri de situaţie pentru terenurile aparţinînd domeniului public şi privat al oraşului;
- întocmeşte contractele de închiriere a terenurilor aferente construcţiilor, anexelor (curte şi grădină) persoanelor care au cumpărat locuinţe, în baza legii;
- asigură evidenţa parcărilor din oraş şi administrarea lor, inclusiv prin amplasarea indicatoarelor “parcare cu plată”;
- asigură legalitatea actelor privind darea în administrare, locaţiune, înstrăinare etc. a terenurilor ce fac parte din proprietatea publică a consiliului orăşenesc.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Specialistul în problemele spaţiului locativ,
serviciilor comunale


- asigură evidenţa populaţiei ce se află în rînd la primărie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai la locuinţe de stat şi cooperatiste;
- asigură pregătirea şi prezentarea primarului propunerilor şi proiectelor de dispoziţii privind atribuirea spaţiului locuibil şi nelocuibil;
- dirijează şi asigură controlul asupra activităţii serviciilor comunale ce deservesc populaţia oraşului;
- asigură controlul asupra folosirii şi protecţiei spaţiului locativ, imobiliar şi teritoriilor din preajmă, întreţinerea şi exploatarea cimitirelor;
- asigură controlul asupra pregătirii obiectelor şi sistemelor de menire locativ-comunală pentru funcţionarea lor stabilă, inclusiv în perioada toamnă-iarnă;
- face propuneri privind închirierea directă a spaţiilor cu altă destinaţie decît ceea de locuinţă, din fondurile proprietate a oraşului, a partidelor, fundaţiilor, asociaţiilor publice, etc.;
- asigură controlul privind întreţinerea în limitele localităţii a construcţiilor publice, drumurilor, străzilor, podurilor şi locurilor publice;
- asigură controlul asupra calităţii de solubrizare, amenajare şi înverzire a locurilor publice;
- asigură în termenii stabiliţi de legislaţia în vigoare examinarea petiţiilor;
- prin intermediul mass-media înştiinţează populaţia despre schimbările, adăugările intervenite în legislaţia privind întreţinerea şi deservirea fondului locativ şi prestarea serviciilor.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Specialistul în problemele de construcţii,
drumuri, amenajare


- întocmeşte planul anual privind volumul şi felul lucrărilor de reparaţii curente şi capitale ce urmează a se efectua la imobilele proprietate de stat, valoarea lucrărilor ce trebuie executate în strînsă concordanţă cu măsurile impuse de lege cu privire la siguranţa în exploatare a imobilului;
- ţine evidenţa străzilor, drumurilor, după categoria acestora şi face propuneri pentru repararea acestora;
- întocmeşte lucrările privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, potrivit reglementărilor legale pentru parcuri, pieţe, cartiere, străzi, staţiile mijloacelor de transport din oraş, precum şi alte obiective de interes local;
- coordonează lucrările de gazificare a instituţiilor bugetare şi sectorului privat.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Specialistul pentru planificare


- calculează partea veniturilor (pe tipuri) a bugetului orăşenesc;
- pregăteşte propunerile (cu motivaţia lor) de stabilire pe teritoriul oraşului a cotelor impozitului pe bunurile imobiliare;
- studiază executarea planului la venituri şi face propuneri de redresare a situaţiei;
- trimestrial solicită informaţia de la IF privind calcularea şi achitarea impozitelor şi taxelor de către agenţii economici din teritoriu şi întreprinde măsurile necesare în scopul urgentării achitării restanţelor;
- îndeplineşte rapoarte statistice şi financiare privind executarea bugetului;
- coordonează tabelele lunare a instituţiilor bugetare;
- controlează corectitudinea listelor de tarificare a instituţiilor bugetare;
- calculează mărimea plăţii de dare în arendă a bunurilor ce aparţin primăriei în corespundere cu prevederile legii bugetului anuală;
- împreună cu ordonatorii terţiari de credite studiază trimestrial executarea devizelor de cheltuieli şi le oferă consultanţă;
- studiază repartizarea de ordonatorii terţiari de credite a mijloacelor financiare pe articole şi luni, asigurînd executarea prevederilor legale;
- solicită ajutorul IF în cazurile cînd e imposibil de acumulat impozitele şi taxele calculate agenţilor economici;
- duce evidenţa executării contractelor de vînzare şi dare în arendă a terenurilor proprietate publică. Conlucrează cu juristul primăriei în vederea executării contractelor în corespundere cu legislaţia în vigoare.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Contabilul-şef


- asigură:
a) respectarea metodologiei contabilităţii;
b) întocmirea corectă a rapoartelor financiare şi statistice şi prezentarea lor în termenii stabiliţi;
c) înregistrarea tuturor operaţiunilor efectuate;
d) efectuarea inventarierii anuale;
e) păstrarea şi integritatea contabilităţii:
- pune la dispoziţia (la solicitare):
a) ordonatorilor terţiari de credite informaţia privind executarea devizelor de cheltuieli;
b) specialistului pentru planificare informaţia privind intrarea în cont a plăţii pentru vînzarea şi darea în arendă a pămîntului.
- ţine evidenţa:
a) împrumuturilor bugetar, inclusiv a celor acordate de băncile comerciale;
b) contractelor încheiate în ce priveşte achitarea pentru mărfurile, lucrările şi serviciile primite.
- repartizează lucrul între funcţionarii contabilităţii centralizate, asigurînd calitatea şi executarea integrală a lui;
- exercită controlul asupra integrităţii mijloacelor financiare;
- îndeplineşte lucrul metodologic, în probleme ce ţin de evidenţa contabilă;
- îndeplineşte cartea mare;
- controlează documentele de casă.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Contabilul şef – adjunct


- duce evidenţa pe fiecare instituţie a cheltuielilor de casă şi cheltuielilor reale;
- perfectează acte de verificare cu întreprinderile, organizaţiile şi instituţiile cu care primăria are relaţii, ducînd evidenţa debitorilor şi creditorilor;
- prelucrează materialele şi îndeplineşte ordinul memorial nr. 2, 6 şi 8;
- pregăteşte şi prezintă raportul privind calcularea, utilizarea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat (Forma 4-BASS).
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Serviciul de colectare a impozitelor şi taxelor locale


- deschide şi duce evidenţa conturilor personale la fiecare plătitor de impozite;
- calculează, întocmeşte şi înmînează avizele de plată a impozitului pe bunurile imobiliare în termenii stabiliţi de legislaţie;
- duce evidenţa registrelor de gospodării pe sectorul repartizat;
- asigură evidenţa integrală a contribuabililor amplasaţi în sectorul deservit;
- calculează şi duc evidenţa intrării în cont a taxelor:
a) de la posesorii de cîini
b) pentru amplasarea reclamei.
- popularizează legislaţia fiscală şi examinează scrisorile, cererile şi reclamaţiile contribuabililor;
- în comun cu IF:
a) îndeplineşte atribuţiile privind compensarea sau restituirea sumelor plătite în plus şi care urmează a fi restituite, conform legislaţiei în vigoare;
b) participă la executarea silită a obligaţiilor fiscale.
Specialistul asigură executarea legislaţiei ce ţine de domeniul de activitate încredinţat.

 

Serviciul de amenajare


1. Amenajarea, exploatarea şi întreţinerea şanţurilor de scurgere a apelor
2. Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor pentru iluminarea străzilor, schimbarea lămpilor.
3. Amenajarea, exploatarea, întreţinerea şi reparaţia podurilor.
4. Sădirea copacilor, arbuştilor pe terenurile de uz comun şi terenurile sanitar-ocrotite situate pe teritoriul oraşului.
5. Sădirea plantelor florifere, semănarea gazoanelor.
6. Întreţinerea spaţiilor verzi de uz comun, parcurilor, scuarelor, bulevardelor, cheiului şi străzilor oraşului.
7. Întreţinerea şi curăţirea străzilor, pieţelor, WC comune.
8. Exploatarea şi întreţinerea semnelor de străzi, semafoarelor şi urnelor.
9. Reparaţia şi întreţinerea maşinilor, mecanismelor şi utilajelor folosite pentru îndeplinirea lucrărilor de amenajare, înverzire şi curăţenie sanitară a oraşului.
10. Prezentarea sau pregătirea oraşului către sărbători.
11. Ocrotirea gazoanelor, grădinilor de flori.
12. Achiziţionarea inventarului gospodăresc specializat – mărunt pentru lucrările de amenajare şi înverzire.
13. Inventarierea străzilor, podurilor şi spaţiilor verzi din municipiu.

 

V. COMISIILE OBŞTEŞTI PE LÎNGĂ PRIMĂRIE


Pe lîngă Primăria oraşului Soroca se instituie următoarele comisii obşteşti:
Comisia pentru situaţii excepţionale
Preşedintele comisiei: Victor Său, primarul oraşului
Vicepreşedintele comisiei: Serghei Nastas, viceprimar
Secretarul comisiei: Veaceslav Burlacu, specialist în problemele tineret,
recrutare şi încorporare
Membrii comisiei:
Leonid Rîjac - director tehnic, SA „Moldtelecom”
Arcadii Chiroşca - director-adjunct, RED NORD-VEST
Ion Gumeni - şeful secţiei poliţiei orăşeneşti
Vitalii Antonovici – locţiitorul comandantului-şef, secţia mobilizare, Centrul
militar raional
Nicolai Gorcinschii – şeful secţiei epidemiologic, CMP Soroca
Iurii Zgardan – medic veterinar la Inspectoratul veterinar
Vladimir Pripisneac – şeful UPP Soroca
Lidia Dolghii – şef-adjunct, D.G.F.
Ion Spinei – redactor-şef, ziarul „Realitatea”
Simion Valean - şeful Serviciului de amenajare
Maria Ungurean - spitalul aional Soroca
Tamara Ciuntu - specialist în domeniu educaţiei la DGÎ Soroca
Ciumac Mihai - inginer-şef la ÎM „DAC”
Elena Pogorevici - şeful ÎM „Soroceanca”.
Comisia nominalizată activează în temeiul Hotărîrii Guvernului RM nr. 1340 din 04.12.2001 „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale a RM şi Regulamentului „Cu privire la Comisia pentru Situaţii Excepţionale” (se anexează).

 

Comisia administrativă


Preşedintele comisiei: viceprimarul pentru construcţii, urbanism, servicii comunale şi drumuri
Vicepreşedintele comisiei: Grigore Guţu, arhitect
Secretarul comisiei: Vladimir Caldare, specialist pentru relaţii cu publicul
Membrii comisiei:
Ecaterina Cojocari - specialist pentru servicii comunale, spaţiu locativ,
construcţii şi drumuri
Andrei Moroz - consilier
Dumitru Cojoc - consilier
Anatolie Caldare - consilier
Galina Cravciuc - consilier
Aurel Bersan - consilier
Ruslan Prăjină - juristul primăriei
Ion Spinei - specialist în probleme de construcţii
Comisia nominalizată activează în temeiul art. 1, 2 ale Regulamentului comisiilor administrative, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 126-XII din 27 mai 1994.

 

Comisia pentru evidenţa şi distribuirea ajutoarelor materiale şi umanitare


Preşedintele comisiei: viceprimarul pentru buget, finanţe, economie
Secretarul comisiei: Tatiana Vasilian, asistent social
Membrii comisiei:
Lucia Mihailova - consilier
Viorica Furtună - directorul gimnaziului nr. 1
Alexei Marchitan - consilier
Stela Zabrian – specialist pentru relaţii cu publicul
Larisa Gaiduc – preşedintele Uniunii veteranilor muncii şi de război din r-l Soroca.
Comisia nominalizată va activa în temeiul Legii cu privire la ajutoarele umanitare (nr. 1491 din 28.11.2002), Hotărîrii Guvernului RM (nr. 1083 din 20.10.2000), deciziei consiliului de administraţie al fondului de susţinere socială a populaţiei (nr. 65 din 2 august 2007).

 

Consiliul pentru protecţia drepturilor copilului


Preşedinte al Consiliului – viceprimarul
Secretarul Consiliului – Stela Zabrian, specialist pentru relaţii cu publicul
Membrii comisiei:
Ion Gumeni – şeful secţiei orăşeneşti a comisariatului de poliţie Soroca
Marina Voina – director-adjunct, liceul „Ion Creangă”
Rodica Marchitan – medic-şef-adjunct
Tatiana Vasilian - asistent social
Galina Cravciuc – consilier
Victor Leşan – şeful Biroului Minori şi Moravuri, comisariatul raional de poliţie.

 

Regimul de lucru al Primăriei


8.00 – 17.00
întrerupere: 12.00 – 13.00.
Zilele de odihnă: sîmbătă şi duminică.
Audienţa cetăţenilor:
Primarul, viceprimarii – fiecare luni de la 10 pînă la 13.00
Specialiştii – fiecare luni şi după necesitate.

 

VI. DISPOZIŢII FINALE


- Regulamentul de organizare şi funcţionare a primăriei, precum modificările şi completările acestuia se aprobă de către Consiliul orăşenesc;
- fişele de post ale personalului primăriei se elaborează în conformitate cu prezentul Regulament.