Официальный сайт примарии Сорока

Taxe și impozite

Anexa nr. 4 la decizia C/o nr. 7/1 din 06.01.2016

Tipurile şi cotele impozitelor şi taxelor locale,
ce urmează a fi încasate în bugetul local în anul 2016


I. Pentru bunurile imobiliare cu destinaţie locativă – 0,05 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

II. Pentru bunurile imobiliare cu o altă destinaţie decît cea locativă cotele se stabilesc în mărime de 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

III. Pentru terenurile neevoluate de organele cadastrale teritoriale conform valorii estimate cotele se stabilesc în mărime de 10 lei pentru 100 m2.

IV. Pentru bunurile imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă, care aparţin persoanelor fizice neevoluate de OCT conform valorii estimate cotele se stabilesc în mărime de 02 la sută din costul bunurilor imobiliare.

V. Pentru bunurile imobiliare, neevoluate de oficiul cadastral teritorial conform valorii estimate ce aparţin persoanelor juridice şi fizice, care desfăşoară activitate de întreprinzător – 0,1 la sută din valoarea de bilanţ a bunurilor şi respectiv din costul bunurilor imobiliare.

VI. Cota impozitului funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă se stabileşte în mărime de 0,1 % din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.


Anexa nr. 2/9 la decizia C/o nr. 7/1 din 6.01.2016 

REGULAMENTUL
cu privire la stabilirea pe teritoriul oraşului Soroca
a taxelor locale pentru anul 2016

I. DISPOZIŢII GENERALE

Prezentul Regulament este elaborat în baza titlului 7 al Codului Fiscal nr. 93 – XV din 01 aprilie 2004 cu modificările ulterioare şi stabileşte modul de calculare şi achitare în buget a taxelor locale.
Începînd cu data de 01 ianuarie 2016 pe teritoriul oraşului Soroca se stabilesc următoare taxe locale:
- taxa pentru amenajarea teritoriului;
- taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului Soroca;
- taxa pentru cazare;
- taxa de amplasare a publicităţii;
- taxa pentru dispozitivele publicitare;
- taxa pentru dreptul de a folosi simbolica locală;
- taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială;
- taxa de piaţă;
- taxa pentru parcare;
- taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători;
- taxa de la posesorii de cîini.

II. MODUL DE CALCULARE ŞI ACHITARE ÎN BUGET
A TAXELOR LOCALE.

Taxa pentru amenajarea teritoriului.
Plătitori ai acestei taxe sînt agenţii economici care practică activitate de întreprinzător pe teritoriul localităţii, cu excepţia organizaţiilor şi instituţiilor bugetare.
Baza impozabilă este numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi/sau fondatorii întreprinderilor în cazul în care aceştia activează în întreprinderile fondate, însă nu sunt incluşi în efectivul trimestrial de salariaţi.
Mărimea taxei este de 110 lei anual pentru fiecare salariat.
Agenţii economici calculează taxa de sine stătător. Darea de seamă respectivă se prezintă Inspectoratului Fiscal de Stat trimestrial în termen de pînă la ultima zi al lunii următoare după perioada gestionară. Achitarea taxei se efectuează în 4 rate, în termenii stabiliţi pentru prezentarea dării de seamă.
Taxa de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul oraşului Soroca
Plătitori ai taxei sînt persoanele juridice şi fizice care au obţinut de la organele cu funcţii de licenţiere, autorizaţia de a organiza licitaţii locale şi loterii.
Obiect taxabil este valoarea mărfurilor declarate la licitaţiile sau vînzările pe bază de concurs desfăşurate în localitate, precum şi suma de emitere a loteriilor desfăşurate pe teritoriul localităţii.
Mărimea taxei este de 0.1 la sută din valoarea bunurilor declarate la licitaţie ori valoarea biletelor de loterie emise.
Licitaţiile şi loteriile în localitate se desfăşoară numai cu permisul eliberat de Primărie, în baza demersului depus de către organizator cu cel puţin 15 zile înainte de ziua petrecerii licitaţiei sau loteriei. Formularul permisului se prezintă în anexa nr.1 la Regulament. Pentru a obţine permisul, organizatorii sînt obligaţi să prezinte copia licenţei, eliberate de organele respective şi raportul despre valoarea mărfurilor, obiectelor care urmează să fie scoase la licitaţie sau suma de emitere a loteriei pentru a stabili obiectul taxabil.
Permisul pentru dreptul de a organiza licitaţii locale şi loterii este eliberat de către Primărie numai după achitarea de către organizatori a taxei, el fiind legalizat în modul stabilit şi înregistrat într-un registru special.
Petrecerea licitaţiei, vînzării pe bază de concurs şi loterie fără permisul eliberat de Primărie este interzisă.
Taxa respectivă este achitată de către contribuabili la bugetul local cu cel puţin o zi înainte de petrecerea licitaţiei, vînzării pe bază de concurs sau loteriei. Achitarea taxei se confirmă prin dispoziţia (bonul) de plată. Răspunzător pentru încasarea taxei respective este serviciul de percepere fiscală a primăriei, care eliberează permisul şi care va prezenta, lunar, pînă la data de trei a lunii, următoare după perioada gestionară, organelor fiscale darea de seamă, indicînd lista agenţilor economici, care au primit permisul şi sumele achitate ca taxă.
Taxa pentru cazare.
Plătitorii ai taxei pentru cazare sînt agenţii economici proprietari de hotel sau de alte încăperi oferite cu destinaţie de hotel, amplasate pe teritoriul localităţii, indiferent de forma de organizare juridică de gospodărire.
Obiectul taxabil este valoarea serviciilor prestate.
Mărimea taxei de 10 % din valoarea serviciilor prestate.
Plătitorii taxei pentru cazare prezintă de sine stătător Inspectoratului Fiscal de Stat darea de seamă pe taxă. Darea de seamă pe taxa pentru se prezintă trimestrial nu mai tîrziu de ultima zi al lunii următoare după trimestrul gestionar. Achitarea taxei la bugetul local se efectuează în termenele stabilite pentru prezentarea dării de seamă.
Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)
Plătitori ai taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) sînt persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care plasează şi/sau difuzează informaţii publicitare (cu excepţia publicităţii exterioare) prin intermediul mijloacelor cinematografice, reţelelor telefonice, telegrafice, telex, mijloacelor de transport, altor mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor);î
Baza impozabilă a obiectului impunerii este venitul din vînzări ale serviciilor de plasare / sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor) cu excepţia amplasării publicităţii exterioare.
Nu se consideră obiect taxabil costul serviciilor de instalare şi amplasare a mijloacelor de reclamă şi a reclamei în zona de protecţie a drumurilor.
Taxa de amplasare a publicităţii se stabileşte în mărime de 10 % din veniturile din vînzarea serviciilor de plasare a anunţurilor publicitare.
De înlesniri la taxa de amplasare a publicităţii se folosesc instituţiile bugetare, producătorii şi difuzorii de publicitate socială şi de publicitate plasată pe trimiterile poştale.
Agenţii economici prin intermediul cărora se percepe taxa de amplasare a publicităţii întocmesc de sine stătător darea de seamă despre suma percepută a taxei. Darea de seamă se prezintă Inspectoratului Fiscal de Stat trimestrial pînă la ultima zi al lunii următoare după perioada gestionară.
Transferarea taxei percepute la bugetul local se efectuează în termenele stabilite pentru prezentarea dării de seamă.
Responsabilitatea pentru corectitudinea încasării şi plenitudinea vărsării la buget a taxei de amplasare a publicităţii îi revine agentului economic intermediar.
Primăria, lunar numai tîrziu de data de trei a lunii următoare, prezintă Inspectoratului Fiscal de Stat darea de seamă în care indică lista beneficiarilor de permise pe parcursul lunii gestionare, precum şi sumele achitate de ei ca taxă.
Taxa pentru dispozitivele publicitare
Plătitorii taxei pentru dispozitivele publicitare – persoanele juridice sau persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător care sunt proprietari de instalaţiile şi construcţiile situate separat sau suspendate de pereţii de acoperişurile clădirilor, afişe, pancarte, panouri, standurile (firmele tridincensionale, firmele luminoase, tablourile electromecanice şi electronice) şi alte mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare.
În cazul transmiterii în posesie şi/sau folosinţă a afişelor, a pancartelor, a panourilor şi a altor mijloace tehnice pentru amplasarea publicităţii exterioare, ai căror proprietari sunt autorităţile publice, instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile şi organizaţiile necomerciale – deţinătorii drepturilor patrimoniale, dacă aceştia sunt persoane juridice sau persoane fizice înregistrate în calitate de întreprinzător.
Baza impozabilă a obiectului impunerii este suprafaţa feţelor dispozitivului publicitar instalat numai cu permisul primăriei.
Formularul permisului se indică în anexa nr. 2 la Regulament. Pentru a obţine permisul beneficiarul urmează să achite la bugetul local taxa pentru dispozitivele publicitare conform cotei 300 lei pentru fiecare m2 de suprafeţele publicitare. Achitarea taxei se confirmă prin dispoziţia (bonul) de plată.
Taxa de aplicare a simbolicii locale
Plătitorii taxei de aplicare a simbolicii locale sînt agenţii economici care aplică simbolica locală producţiei fabricate pe teritoriul Republicii Moldova. Simbolica locală se consideră stema, denumirea localităţii sau imaginea monumentelor de arhitectură, istorice, amplasate pe teritoriul ei.
Dreptul da a aplica simbolica locală se confirmă prin autorizaţia de aplicare a simbolicii locale, care este eliberată de către Primărie.
Formularul autorizaţiei se prezintă în anexa nr. 3 la regulament.
Primăria oraşului, trimestrial, nu mai tîrziu de ultima zi a lunii următoare după perioada gestionară prezintă Inspectoratului Fiscal de Stat al unităţii teritorial-administrative pe teritoriul căreia va fi fabricată producţia corespunzătoare, informaţia în care indică lista persoanelor cărora le-au fost eliberate autorizaţii.
La comunicat urmează să fie anexată copia autorizaţiei eliberate.
Obiect al impunerii este valoarea producţiei fabricate, cărei i se aplică simbolica locală.
Mărimea taxei de aplicare a simbolicii locale este de 0.1% din valoarea producţiei aplicate căreia i se aplică simbolica locală.
Agenţii economici, plătitori ai taxei de aplicare a simbolicii locale, prezintă de sine stătător, Inspectoratului Fiscal de Stat darea de seamă pe această taxă. Darea de seamă se prezintă trimestrial pînă la ultima zi al lunii următoare după perioada gestionară. Achitarea taxei la bugetul local se efectuează în termenii stabiliţi pentru prezentarea dării de seamă.
Taxa de aplicare a simbolicii locale se transferă la bugetul localităţii, simbolica căreia se aplică.
În caz dacă producţia se fabrică cu aplicarea simbolicii locale fără autorizaţia administraţiei publice locale, taxa pentru dreptul de a aplica simbolica locală se calculează pentru toată producţia fabricată cu aplicarea simbolicii locale din ziua punerii în aplicaţie a taxei.
Taxa pentru unităţile comerciale
şi/sau de prestări servicii de deservire socială
Plătitori ai acestei taxe sînt agenţii economici cărora li se eliberează autorizaţii de amplasare a obiectelor de comerţ şi servicii de deservire socială în locuri atribuite special cu excepţia obiectelor amplasate în zona de protecţie a drumurilor.
Autorizaţia se eliberează de către Primăria oraşului pentru fiecare an calendaristic pe parcursul căruia activează obiectul de comerţ şi are forma indicată în anexa nr. 4 la prezentul regulament. Autorizaţiile urmează să fie eliberate tuturor obiectelor amplasate pe teritoriul oraşului, indiferent de tipul de proprietate şi gestionare departamentală.
Pentru autorizaţia eliberată, beneficiarii autorizaţiei achită taxa în mărime de:
pentru obiectele:
1. Gherete:
- str. Ştefan cel Mare, Independenţei, D. Cantemir - 2000 lei
- celelalte străzi - 1350 lei
- gherete amplasate pe teritoriul autogării - 3000 lei
- gherete pentru comercializarea articolelor din tutun - 5000 lei
- gherete cu comercializarea biletelor de loterie. - 1500 lei
2. Bufete:
- se deservesc instituţiile de învăţămînt - 1600 lei.
3. Alimentaţia publică şi comerţ cu produse alimentare:
- pînă la 5 m.p. - 1150 lei
- de la 5 pînă la 25 m.p. - 1600 lei terasă - 1500
- de la 25 pînă la 50 m.p. - 2300 lei terasă - 1700
- de la 50 pînă la 75 m.p. - 3000 lei terasă - 1900
- de la 75 pînă la 100 m.p. - 5000 lei terasă - 2500
- de la 100 pînă la 200 m.p. - 10000 lei terasă – 4000
- de la 200 pînă la 250 m.p. - 15000 lei terasă - 5000
- şi mai mult de 250 m.p. - 20000 lei terasă - 7000
4. Bazele angro, magazine alimentare, agricole, de mărfuri industriale, de mărfuri de uz casnic, de mărfuri electrice de uz casnic, de aparate electronice, de telefoane mobile, de piese auto, de articole de mobilă:
- pînă la 5 m.p. - 1150 lei
- de la 5 pînă la 25 m.p. - 1600 lei
- de la 25 pînă la 50 m.p. - 2800 lei
- de la 50 pînă la 75 m.p. - 4200 lei
- de la 75 pînă la 100 m.p. - 4800 lei
- de la 100 pînă la 200 m.p. - 5400 lei
- de la 200 pînă la 300 m.p. - 7000 lei
- de la 300 pînă la 400 m.p. - 10000 lei
- de la 400 pînă la 500 m.p. - 15000 lei
- de la 500 pînă la 600 m.p. - 20000 lei
- de la 600 pînă la 700 m.p. - 25000 lei
- de la 700 pînă la 800 m.p. - 30000 lei
- de la 800 pînă la 900 m.p. - 35000 lei
- de la 900 pînă la 1000 m.p. - 40000 lei
- mai mult de 1000 m.p. - 50000 lei
5. Materiale de construcţie:
- pînă la 5 m.p. - 1380 lei
- de la 5 pînă la 25 m.p. - 2460 lei
- de la 25 pînă la 50 m.p. - 3600 lei
- de la 50 pînă la 75 m.p. - 6000 lei
- de la 75 pînă la 100 m.p. - 8400 lei
- de la 100 pînă la 200 m.p. - 12000 lei
- şi mai mult de 200 m.p. - 24000 lei.
6. Băuturi spirtoase şi tutun (magazine speciale) - 7000 lei
7. Produse petroliere la staţiile PECO - 40000 lei
8. Comerţ ambulant de scurtă durată - 35 lei/zi
9. Puncte de colectare a produselor agroalimentare - 5000 lei
10. Medicamente, produse farmaceutice, mărfuri farmaceutice veterinare:
- pînă la 25 m.p. - 3000 lei
- de la 25 pînă la 50 m.p. - 4000 lei
- de la 50 pînă la 75 m.p. - 5000 lei
- de la 75 pînă la 100 m.p. - 6000 lei
- de la 100 pînă la 200 m.p. - 7000 lei
11. Mărfuri oftalmologice - 2700 lei
12. Baruri – biliarde - 7000 lei
13. Jocurile de noroc:
- pînă la 30 m2 - 60000 lei
- mai mult de 30 m2 - 90000 lei
14. Comercializarea florilor - 2500 lei
15. Servicii de turism, bilete de călătorie - 1500 lei
16. Servicii internet-cafe - 3000 lei
17. Servicii de tualete publice - 600 lei
18. Servicii băi publice - 600 lei
19. Servicii saune - 5000 lei
20. Servicii bazine de înot - 20000 lei
21. Servicii foto-video - 3000 lei
22. Servicii case de pariuri - 15000 lei
23. Reparaţia şi confecţionarea obiectelor din metale
preţioase - 5000 lei
24. Servicii de primire a comenzilor din oficii - 2500 lei
25. Serviciu de copiere - 800 lei
26. Servicii de închiriere a vestimentaţiei - 2500 lei
27. Servicii medicale:
- pînă la 50 m2 - 3000 lei
- de la 50 pînă la 100 m2 - 5000 lei
28. Servicii de frizerii, cabinete cosmetologice:
- pînă la 50 m.p. - 2500 lei
- mai mult de 50 m.p. - 3500 lei
29. Servicii de bodybilding, fitnes şi treining - 2400 lei
30. Servicii de reparaţie a autovehiculelor (clădirile şi edificiile):
- pînă la 50 m.p. - 4000 lei
- de la 50 pînă la 100 m.p. - 6500 lei
- de la 100 pînă la 200 m.p. - 8500 lei
- mai mult de 200 m.p. - 12000 lei
31. Servicii spălătorii auto pentru 1 boxă - 3000 lei
32. Servicii vulcanizare şi balansare:
- centru - 8000 lei
- periferie - 4000 lei
33. Servicii curăţătorie chimică, spălătorie - 5000 lei
34. Servicii de reparaţie şi deservire a tehnicii de birou
(orgtehnica), de traducere, de călătorie şi balneare - 2500 lei
35. Colectarea metalului uzat - 20000 lei
36. Producerea şi comercializarea uşilor
şi ferestrelor din diferite profiluri - 5000 lei
37. Disco-bar - 20000 lei
38. Condiţii suplimentare:
- la comercializarea cu ridicata taxa se majorează cu 1000 lei;
- la comercializarea băuturilor spirtoase sau articolelor de tutun (cu excepţia magazinelor specializate) taxa se majorează cu 200 lei.
Notă: În cazul cînd obiectul comercial amplasat pe teritoriul oraşului lucrează în regim NON-STOP mărimea stabilită se măreşte cu 30 %. Pentru obiectele comerciale şi/sau obiectele de deservire socială care sunt amplasate pe teritoriul pieţii, mărimea taxei stabilite pentru obiectul dat se măreşte cu 50 % (cu excepţia obiectelor ce achită taxa de piaţă).
Se scutesc de plata:
a) tuturor taxelor locale – autorităţile publice şi instituţiile finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
b) taxei de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul UAT – organizatorii licitaţiilor desfăşurate în scopul rambursării datoriilor la credite, acoperirii pagubelor, achitării datoriilor la buget, vînzării patrimoniului de stat şi UAT;
c) taxei de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) – producătorii de publicitate şi difuzorii de publicitate socială şi publicitate plasată pe trimitere poştală;
d) taxei pentru unităţile comerciale şi/sau de deservire socială – persoanele care practică activităţi de pompe funebre şi acordă servicii similare, inclusiv care confecţionează sicrie, coroane, flori false.
Taxa pentru eliberarea autorizaţiei pentru obiectele de comerţ şi prestări servicii se achită trimestrial de plătitori, de sine stătător, în termen de pînă la ultima zi a lunii următoare după trimestrul în care a fost eliberată autorizaţia.
Taxa de piaţă
Plătitori ai taxei de piaţă sînt persoanele juridice sau fizice înregistrate în calitate de întreprinzător-administrator al pieţii.
Obiectele impunerii şi baza impozabilă este suprafaţa totală a terenului şi a imobilelor amplasate pe teritoriul pieţii.
Mărimea taxei pe an:
Pînă la 10000 m2 – 35 lei pentru 1 m2;
Mai mult de 10000 m2 – 30 lei pentru 1 m2
Agenţii economici prin intermediul cărora se percepe taxa de piaţă, întocmesc de sine stătător darea de seamă. Şi prezintă Inspectoratului Fiscal de Stat teritorial trimestrial pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar.
Responsabilitatea pentru corectitudinea încasării şi plenitudinea vărsări la buget a taxei de piaţă revine agentului economic care administrează piaţa.
Taxa pentru parcare
Plătitori ai taxei pentru parcare sînt agenţii economici care oferă servicii de parcare în locuri speciale amenajate şi rezervate. Locuri special amenajate şi rezervate se consideră parcajele şi parcările cu plată.
Atribuirea locurilor special amenajate la parcaje şi parcări se efectuează conform Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 672 din 19 iunie 1998 „ Cu privire la parcaje şi parcările auto cu plată pe teritoriul Republicii Moldova”.
Mărimea taxei pentru parcare se stabileşte în mărime de 10 lei m2 de parcare.
De înlesniri la taxa pentru parcarea autovehiculelor se folosesc:
a) persoanele cu aparatul locomotor dereglat, care folosesc autoturisme cu dirijare manuală.
Agenţii economici prin intermediul cărora se percepe taxa pentru parcarea autovehiculelor întocmesc, de sine stătător, darea de seamă. Darea de seamă se prezintă Inspectoratului Fiscal de Stat trimestrial, pînă la ultima zi a lunii următoare după perioada de gestiune.
Transferarea taxei percepute la bugetul local se efectuează în termenii stabiliţi pentru prezentarea dării de seamă.
Responsabilitatea pentru corectitudinea încasării şi plenitudinea vărsării la buget a taxei pentru parcarea autovehiculelor revine agentului economic care administrează parcarea sau parcajul.
Taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători
Plătitori ai taxei pentru prestarea serviciilor la transportarea călătorilor sînt agenţii economici, care practică transportarea călătorilor pe rutele în perimetrul localităţii, conform fişelor rutiere, în care se stabileşte ruta, itinerarul de circulaţie, programul de activitate pe traseu şi alte condiţii speciale (formularul fişei rutiere se indică în anexa nr. 5 la regulament).
Prestarea serviciilor nominalizate, fără a poseda fişa rutieră este interzisă.
Subiecţii impunerii prezintă darea de seamă trimestrial, pînă în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionat Inspectoratului Fiscal de Stat.
Fişa rutieră se eliberează de Primărie pentru fiecare unitate de transport, folosită în scopul obţinerii venitului din prestarea serviciilor la transportarea călătorilor, pentru fiecare lună pe parcursul căreia a fost folosită.
Mărimea taxei este de:
Taxa pentru prestarea serviciilor auto de călători pe rutele urbane (taxi) (lunară):
b) pentru autoturisme cu o capacitate de pînă la 8 locuri – 150 lei
c) pentru autobuze şi autoturisme cu o capacitate de la 9 pînă la 16 locuri:
pe ruta Soroca Nouă – 800 lei;
pe celelalte rute – 500 lei;
d) pentru autobuze cu o capacitate de la 17 pînă la 24 locuri:
pe ruta Soroca Nouă – 900 lei;
pe celelalte rute – 700 lei.
e) pentru autobuze cu o capacitate de la 25 pînă la 35 locuri:
pe ruta Soroca Nouă – 1100 lei;
pe celelalte rute – 900 lei.
Taxa de la posesorii de cîini.
Plătitori sînt cetăţeni care locuiesc în oraş şi întreţin cîini în locuinţe de stat, cooperatiste, obşteşti, precum şi în apartamente privatizate.
Mărimea taxei este: 0.


III. RESPONSABILITATEA PENTRU ACHITAREA
TAXELOR LOCALE


Taxele locale sînt achitate la bugetul oraşului în modul şi termenii stabiliţi în prezentul Regulament.
Taxele locale neachitate în termenii şi modul stabilit sînt percepute conform legislaţiei în vigoare.
Pentru neachitarea în termen a taxelor locale se percepe penalitate, conform legislaţiei.
Responsabilitatea pentru calcularea corectă şi achitarea în termen a taxelor locale revine plătitorilor şi perceptorilor taxelor locale.
Controlul asupra executării prevederilor prezentului Regulament se exercită de Inspectoratul Fiscal de Stat.
IV. SURSELE DE PLATĂ A TAXELOR LOCALE
Persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător includ plăţile şi taxele locale în componenţa cheltuielilor generale şi administrative conform SNC. Persoanele fizice neînregistrate ca subiecţi ai activităţii de întreprinzător achită taxele locale din surse financiare proprii.
Taxele locale se achită la contul local
V. DISPOZIŢII FINALE
Taxele locale plătite excesiv vor fi trecute în contul următoarei plăţi sau vor fi restituite contribuabililor la cerere, conform legislaţiei.
Persoanele juridice şi fizice străine, precum şi apatrizii, plătesc taxele locale ca şi persoanele juridice şi fizice din Republica Moldova, dacă acordurile interstatale sau legislaţia Republicii Moldova nu stipulează altfel.


Anexă la Regulament
Lista documentelor necesare pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare a unităţilor comerciale şi/sau de prestare a serviciilor

În baza p. 4 art. 297 al Codului Fiscal, Titlul VII, capit. 5 „Administrarea taxelor locale”: Autoritatea executivă a administraţiei publice locale monitorizează aplicarea taxelor locale şi adoptă documentele necesare pentru calcularea acesteia.
Pentru eliberarea autorizaţiei de amplasare a obiectului de comerţ este necesar de prezentat următoarele documente:
1. Certificat de înregistrare a întreprinderii (copia);
2. Extras din registru (copia);
3. Autorizaţia de funcţionare (copia) (dispoziţie, decizie);
4. Autorizaţia sanitară (copia);
5. Licenţa (copia);
6. Categoria (bar - restaurant).
7. Planul unităţii comerciale (copia);
8. Fişa de achitări a impozitelor de la IFS;
9. Aviz gen de activitate (forma 17, Direcţia Situaţii Excepţionale);
10. Certificat de la ÎM „DGLC” despre achitare serviciilor prestate;
11. Certificat de la SA „Regia Apă-Canal Soroca” despre achitare;
12. Certificat de achitare a impozitelor de la primărie;

Anexă la Regulament
Primarului oraşului Soroca
d-lui VICTOR SĂU
De la _________________________
_______________________________
Director ______________________
Tel. __________________________

C E R E R E

Rog să-mi eliberaţi autorizaţie de amplasare a obiectului de comerţ pentru anul 2016 pe str. __________________________________ cu comerţul _______________________________________________________________________________
Suprafaţa ___________________________________________________
Regimul de lucru ____________________________________________
La cerere se anexează următoarele documente:
1. Certificat de înregistrare a întreprinderii (copia);
2. Extras din registru (copia);
3. Autorizaţia de funcţionare (copia), (dispoziţie, decizie);
4. Autorizaţia sanitară (copia);
5. Licenţa (copia);
6. Planul unităţii comerciale (copia);
7. Fişa de achitări a impozitelor de la IFS;
8. Contract de arendă;
9. Aviz gen de activitate (forma 17, Direcţia Situaţii Excepţionale).
10. Certificat de la ÎM „DGLC” despre achitare serviciilor prestate;
11. Certificat de la SA „Regia Apă-Canal Soroca” despre achitare;
12. Certificat de achitare a impozitelor de la primărie (biroul 401, 402).
________________________ _______________________
(data) (semnătura)


REPUBLICA MOLDOVA
PRIMĂRIA ORAŞULUI SOROCA

A U T O R I Z A Ţ I E
pentru dreptul de a instala afişe, panouri, diverse mijloace tehnice
de reclamă nr. ______

 

„____”___________ 2016 Codul fiscal______________________


Eliberată ________________________________________________________
(denumirea completă a întreprinderii, sediul, telefonul)
______________________________________________________________________
în persoana dlui (d-nei) _______________________________________________
(numele, prenumele, funcţia)
______________________________________________________________________
prin care se confirmă, că este permisă instalarea ______________________
______________________________________________________________________

Autorizaţia este valabilă pînă la “___”____________2016.
 


PRIMARUL ORAŞULUI VICTOR SĂU