Site-ul oficial Soroca

Anunț! concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante ( director al Instituției de Educație Timpurie nr.17 ,,Cheița de aur”).

2021-01-21 00:00:00

Primăria mun.Soroca anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de director al Instituției de Educație Timpurie nr.17 ,,Cheița de aur”

Condițiile de participare la concurs:

- deţine cetăţenia Republicii Moldova;

-  are studii superioare universitare;

-  are o vechime în activitate didactică de cel puţin trei ani;

- la data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

-  posedă limba de stat și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;

- este aptă din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic) pentru exercitarea funcţiei;

- nu are antecedente penale;

- nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin.(1) lit.l), m) şi n) din Codul muncii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director al IET.nr.17 depun personal sau prin reprezentant (la cancelaria organizatorului concursului), prin poştă sau prin e-mail, în termen de 30 zile calendaristice din ziua publicării anunţului.

Dosarul de concurs care cuprinde următoarele acte obligatorii:

- cererea de participare la concurs, al cărei model este specificat în anexa nr.1 la prezentul Regulament;

- copia actului de identitate;

-  copia/copiile actului/actelor de studii;

- copiile actelor care atestă vechimea în activitatea didactică a candidatului;

- curriculum vitae, al cărui model este specificat în anexa nr.2;

- certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic (eliberat de medicul de familie) şi neuropsihic (eliberat de medicul psihiatru și medicul narcolog), pentru exercitarea funcţiei;

- cazierul judiciar sau declaraţia pe propria răspundere;

- copia/copiile actului/actelor ce confirm gradul didactic/managerial și/sau titlu științific / științifico-didactic;

- copiilor actelor care atestă formarea continuă , performanțelor profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, publicațiile didactice și științifice , statutul de expert/evaluator național/internațional;

-proiectul planului de dezvoltare al instituției pentru 5 ani.

 

Notă: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar, certificate ,,corespunde cu originalul” sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, veridicitatea documentelor se verifică la data desfășurării probei scrise a concursului. În caz de neprezentarea a actelor necesare, comisia ia decizia cu privire la neadmiterea la concurs.

Dosarele de paricipare la concurs întocmite conform Ordinului MinisteruluiEducației al RM NR.163/2015, cu modificările și completările ulterioare , pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în instituțiile de învățămînt general, se primesc la sediul Primăriei mun.Soroca, str. Ștefan cel Mare,5, (etajul 4, bir.419), telefon 067493318 și e-mail: msoroca@mtc.md.

 Bibliografia concursului:

 

Actele legislative și normative în domeniul învățământului

 Data limită de depunere a dosarelor este de  22 februarie 2021